Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské služby v prostředí školy. Jeho členy jsou trvale výchovný poradce a metodik prevence, dle potřeb a možností školy pak školní psycholog a školní speciální pedagog, příp. i asistenti pedagoga. Členové ŠPP při své činnosti úzce spolupracují nejen mezi sebou, ale také s vedením školy, s ročníkovými učiteli i se všemi ostatními členy pedagogického sboru.

Poradenské služby školy jsou (v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních) zaměřeny zejména na:

  • prevenci školního neúspěchu,
  • prevenci sociálně patologických jevů,
  • podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků pocházejících z odlišných sociálních a kulturních podmínek,
  • konzultační a metodickou podporu pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům.