VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Kristýna Navrátilová, DiS.

+ 420 774 618 181

konzultační hodiny: Po předchozí domluvě, preferenčně v úterý 12:45–13:30.

· kariérové poradenství (pomoc s výběrem dalšího vzdělávání nebo uplatnění se na pracovním trhu, pomoc s vyplňováním přihlášek k dalšímu vzdělávání atd.)

· péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně komunikace se školskými poradenskými zařízeními, vedení dokumentace vyšetřených žáků a poskytování metodické podpory pedagogům, kteří se při výuce s těmito žáky setkávají)

· péče o žáky ohrožené školním neúspěchem a o žáky nadané

· řešení problémů spojených se školní docházkou

· řešení problémových a krizových situací ve škole, podpora žáků při osobních potížích

· komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků

· spolupráce s externími institucemi (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, OSPOD atd.)

· poskytování metodické podpory pedagogům