Školné

Školné pro příslušný školní rok činí 4 000 Kč. Je splatné ve dvou obdobích, vždy po 2 000 Kč k datům 15. 10. a 15. 3. daného školního roku (tj. např. školné za školní rok 2019/2020 do 15. 10. 2019 a do 15. 3. 2020). Do 15. 10. lze uhradit jednorázově celou částku. Školné je nevratné.

Slevy na školném:
Ředitel školy může v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhodnout o snížení nebo prominutí školného, příspěvek na údržbu hudebních nástrojů žáků je realizován formou slevy na školném; o výši příspěvku rozhoduje ředitel školy.

Další slevy na školném se řídí podle stipendijního bodového systému, stipendijní bodový systém je ošetřen v samostatném dokumentu vydaném ředitelem školy (viz sekce PRO STUDENTY – Bodový systém).

Sankce za nezaplacení školného:
zákaz kopírování na všech školních kopírkách, zákaz půjčování notových materiálů, CD a knih ze školních archivů a knihoven, placené cvičné hodiny: 50 Kč za 1 cvičnou hodinu.

Školné zasílejte složenkou na adresu školy, nebo převodem na účet č. 10006-555547691/0100 (Komerční banka a. s., pobočka Olomouc), příp. plaťte osobně v úředních hodinách na sekretariátu školy u pí V. Binderové (pí A. Kolářová peníze převezme, pouze pokud budete mít přesnou částku). Při platbě převodem na účet školy je třeba uvést pro identifikaci platby jako var. symbol číselný kód vyražený na čipu, který mají všichni žáci pro vstup do budovy školy.