Školné

Školné pro příslušný školní rok činí 4 000 Kč. Je splatné ve dvou obdobích, vždy po 2 000 Kč k datům 15. 10. a 15. 3. daného školního roku (tj. např. školné za školní rok 2019/2020 do 15. 10. 2019 a do 15. 3. 2020). Do 15. 10. lze uhradit jednorázově celou částku. Školné je nevratné.

Slevy na školném:
Ředitel školy může v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhodnout o snížení nebo prominutí školného, příspěvek na údržbu hudebních nástrojů žáků je realizován formou slevy na školném; o výši příspěvku rozhoduje ředitel školy.

Další slevy na školném se řídí podle stipendijního bodového systému, stipendijní bodový systém je ošetřen v samostatném dokumentu vydaném ředitelem školy (viz sekce PRO STUDENTY – Bodový systém).

Sankce za nezaplacení školného:
zákaz kopírování na všech školních kopírkách, zákaz půjčování notových materiálů, CD a knih ze školních archívů a knihoven, placené cvičné hodiny: 50 Kč za 1 cvičnou hodinu.

Školné zasílejte složenkou na adresu školy, nebo převodem na účet č. 10006-555547691/0100 (Komerční banka a. s., pobočka Olomouc), příp. plaťte osobně v úředních hodinách na sekretariátu školy (pí. I. Gazdagová). Při platbě převodem na účet školy je třeba uvést pro identifikaci platby jako var. symbol pořadové číslo žáka (číslo ověřte na sekretariátu).