Školné

Školné pro rok 2018/2019

Školné pro školní rok 2018/2019 činí 4 000 Kč. Je splatné ve dvou obdobích, vždy po 2 000 Kč k datům 15. 11. a 15. 3. příslušného školního roku. Do 15. 11. lze uhradit jednorázově celou částku. Školné je nevratné.

Slevy na školném:
ředitel školy může v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhodnout o snížení nebo prominutí školného, příspěvek na údržbu hudebních nástrojů žáků je realizován formou slevy na školném; o výši příspěvku rozhoduje ředitel školy, další slevy na školném se řídí podle stipendijního bodového systému, stipendijní bodový systém je ošetřen v samostatném dokumentu vydaném ředitelem školy.

Sankce za nezaplacení školného:
zákaz kopírování na všech školních kopírkách, zákaz půjčování notových materiálů, CD a knih ze školních archívů a knihoven, placené cvičné hodiny: 50 Kč za 1 cvičnou hodinu.

Školné zasílejte složenkou na adresu školy, nebo převodem na účet č. 10006-555547691/0100 (Komerční banka a. s., pobočka Olomouc), příp. plaťte osobně v úředních hodinách na sekretariátu školy (pí. Gazdagová). Při platbě převodem na účet školy je třeba uvést pro identifikaci platby jako var. symbol pořadové číslo žáka (číslo ověřte na sekretariátu).