Obecná doporučení

Doporučujeme kontakt s pedagogem hlavního oboru!

Pokud nemá uchazeč zajištěného korepetitora, musí zaslat notový materiál nejméně 14 dní před konáním talentové zkoušky!

V přihlášce uveďte kódy oborů:

82-44-P/01 (Hudba) + zaměření (hudební nástroj)

82-45-P/01 (Zpěv)

Žádáme uchazeče nebo zákonné zástupce nezletilých uchazečů, aby na přihlášce ke studiu uváděli telefonní kontakt a e-mail.

Při talentové zkoušce pro obor Zpěv uchazeč předloží komisi rovněž aktuální foniatrické vyšetření.

! V případě nevyplnění „Termínu talentové/přijímací zkoušky“ na přihlášce bude uchazeči jeden z termínů přidělen dle potřeb školy.