Informace k organizaci třídních schůzek

1) Třídní schůzky se na základě nařízení vlády ČR nekonají prezenční formou.

2) Každý zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák má možnost kontaktovat vyučujícího příslušného předmětu, případně třídního učitele s dotazem o prospěchu, a to skrze zřízené školní e-mailové adresy. Každému žákovi školy byla předána e-mailová schránka

(vzor: jmeno.prijmeni.roknastupu@ckonz.cz; např. vaclav.slavny.20@ckonz.cz).

3) E-mailové adresy vyučujících jsou tvořeny formou: jmeno.prijmeni@ckonz.cz, výjimku tvoří adresy zástupců ředitele:

MgA. P. Mimrová – studijni@ckonz.cz

Mgr. art. P. Remeník – koncertni@ckonz.cz

vedení Konzervatoře EA

V Olomouci dne 6. 11. 2020